Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2015

emalia
5507 7acf
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viauncuts uncuts

March 18 2015

emalia
- Miał racje. - Odnoœśnie czego? -Jesteœś wyjątkowa. Krzątasz się tu zasłaniając się maską wrażliwej, popapranej dziewczyny, ale nie możesz. Jesteśœ bardzo widoczna. Jesteśœ wielka. Jesteśœ w rozsypce, niczym śœwieca paląca się z obu stron. I żadna iloœść wódy, trawki ani gniewu tego nie ukryje.
— birdman
emalia
4181 a539

March 12 2014

emalia
6625 ab2b
emalia
emalia

February 11 2014


Reposted frominspired inspired viacoldways coldways
6254 5aaa
Reposted fromarkaron arkaron viadomitrz domitrz
emalia

Prawie nic.
Trochę trzepotu rzęs
Przewodzenie elektrycznych
Dotyków
Otarcie się o krawędzie ust
I pozostawienie mnie
Wypełnionej po brzegi
...
A teraz rozpaczliwie wolno
mnie ubywa.

                                     maj, któregoś roku.

February 04 2014

emalia
9620 b604
Reposted fromgrayowl grayowl viacoldways coldways
emalia
4104 b999
Reposted fromMuppet Muppet viajointskurwysyn jointskurwysyn
emalia
6603 3866
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viacoldways coldways

November 25 2013

emalia
2966 524b
Reposted fromkartoNik kartoNik viajointskurwysyn jointskurwysyn
emalia(x)


Reposted fromthebelljar thebelljar viaeterycznie eterycznie

November 19 2013

emalia
5848 27a2 500
Reposted fromgosiao gosiao viajointskurwysyn jointskurwysyn
emalia
emalia
4660 6a28
Reposted frommagdoska magdoska viajointskurwysyn jointskurwysyn
emalia
3067 20bb
Reposted fromlittlefool littlefool viavertige vertige
emalia
7569 55e8
Reposted fromtudu tudu viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 15 2013

emalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl